Almindelige betingelser for pakkerejser

Bestilling af rejser. Tilmelding skal ske per telefon eller internet. Efter bestilling betales inden for 3 dage et depositum på kr. 3.000,- per person. Indtegningen er – med de på siden nævnte undtagelser – bindende for bureauet og den rejsende, når ovenstående depositum er modtaget af bureauet. Restbeløbet skal uden påkrav være bureauet i hænde senest 50 dage før afrejsen. Sker dette ikke, forbeholder bureauet sig ret til at sælge rejsen til anden side. Bestilles rejsen senere end 50 dage før afrejsen, skal hele rejsens pris betales straks.

Rejsens pris. Priserne på dette rejsebevis (din billet), er baseret på gældende tariffer, priser og kurser. Priserne inkluderer flytransport fra Kastrup til ankomstlufthavnen, samt alle skatter og afgifter forbundet hermed. Derudover er inkluderet transfer med bus til hotellet t/r. Alle priser inkluderer ligeledes ophold på hotel, halvpension og undervisning som anført i programmet, samt bidrag til rejsegarantifonden og ansvarsforsikring for rejsearrangører. Teknisk arrangør i Århus er Service & Co. A/S, nr. 1243.

Forsikringer. Der tegnes obligatorisk rejse- og afbestillingsforsikring sammen med bestilling af guideskoleophold. Ønsker du ikke obligatorisk rejse- og afbestillingsforsikring, bedes du kontakte os med lign. forsikring og policenummer i forbindelse med bestilling.

Bagage og rejsegods. Den rejsende er selv ansvarlig for at have tegnet de nødvendige forsikringer. Ved flytransport er bureauets erstatningspligt begrænset til de beløb, som flyselskaberne er begrænset til iflg. de internationale konventioner, jf. afsnittet om Service & Co. A/S’ ansvar. Bureauet anbefaler altid den rejsende at tegne en rejseforsikring med den højeste bagagedækning.

Tillæg. Enkelte udflugter, fuld pool- og havudsigt, enkeltværelse og lignende er ikke inkluderet i rejsens grundpris.

Hotelværelser. Tab og skader, som den rejsende måtte påføre udlejeren af kursusboligen, er alene en sag mellem den rejsende og udlejeren, og er derfor Service & Co. uvedkommende. Det anbefales, at den rejsende er forsikret mod uheld, som kan opstå ved ophold i kursusboligen.

Indkvartering. Prisen inkluderer ophold i delt dobbeltværelse med bad og toilet på hotel i Spanien. Opholdet inkluderer halvpension, som består af morgenbuffet og aftensmåltid. Drikke til måltiderne afholdes af den rejsende.

Prisændringer. Indtil 20 dage før afrejse forbeholder bureauet sig ret til ændringer i prisen, såfremt hotel-, olie-, billet- eller valutapriser ændrer sig. Fx hvis kursen på EURO stiger drastisk, så vil rejsens pris stige tilsvarende, da hotellet betales i EURO. Omvendt vil prisen falde, hvis kursen på EURO falder drastisk. Ændringer på mindre end 100 kr. vil ikke blive opkrævet/tilbagebetalt. Ændringer i nedadgående retning inden for 20 dage før afrejsen, berettiger ikke kunden at kræve prisen nedsat. I forbindelse med opkrævninger/tilbagebetalinger beregner bureauet kr. 20,- til dækning af administration og porto.

Afbestilling. Ved afbestilling mere end 48 dage før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb, minus depositum. Ved afbestilling senere end 48 dage før afrejsen, men mere end 14 dage før afrejsen, tilbagebetales 50 % af rejsens pris, dog ikke af depositumet. Ved afbestilling inden for 14 dage før afrejse tabes rejsens totale pris. Afbestillingsforsikringen tilbagebetales aldrig. Rejseforsikring refunderes altid indtil 14 dage før afrejsen. Ved afbestilling senere end 48 dage før afrejse refunderes eventuelle hoteltillæg ikke.

Afbestillingsforsikring. Den rejsende kan få tilbagebetalt rejsens pris inkl. depositum, såfremt den rejsendes deltagelse i rejsen umulig- eller i væsentlig grad vanskeliggøres pga. død eller akut sygdom, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje, eller det der kan sidestilles hermed, hos den rejsende selv eller hos dennes ægtefælle eller samlever(ske), forældre eller svigerforældre, børn eller børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinde eller svoger eller rejseledsager, forudsat at der inden for rimelig tid fremsendes behørig dokumentation i form af lægeerklæring.

Forsikringen bortfalder dog, hvis personen, som er årsag til afbestillingen, er over 75 år og afbestillingen skyldes dennes sygdom. Desuden gælder afbestillingsforsikringen, hvis det ved politirapport kan dokumenteres, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsentlig skade på grund af brand eller indbrud i den rejsendes privatbolig, eller brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i den rejsendes private virksomhed – og meddelelsen herom er givet til bureauet, inden rejsen skulle have fundet sted. Kunden er forpligtet til at annullere rejsen straks efter, at det dækningsberettigede forhold er opstået, hvis kunden ønsker at gøre brug af afbestillingsforsikringen. Afbestillingsforsikringen bestilles sammen med rejsen og betales sammen med depositum. Afbestillingsforsikringen bortfalder, hvis det dækningsberettigede forhold var indtruffet ved rejsens bestilling.

Afbestillingsforsikringen dækker ved dokumenteret sygdom, dødsfald eller ulykke. Den dækker derfor IKKE, hvis den rejsende uden gyldig grund (i henhold til ovenstående) eller pga. af økonomiske årsager ikke ønsker at deltage på kurset.

Afbrudt opholdsaftale. Dækker hvis uheldet er ude, efter den rejsende er ankommet til guideskolen, og bliver syg, eller får en skade der gør, at forsikringsselskabet "beordrer" den rejsende hjem. Den rejsende kan hermed få refunderet pengene for de resterende dage på guideskolen. Forsikringen dækker IKKE, hvis den rejsende tager hjem efter eget truffet valg.
Der skal foreligge en erklæring fra læge og forsikringsselskab, der bekræfter, at den rejsende skal have behandling i hjemlandet.

Den rejsendes forpligtelser. Udebliver den rejsende, eller kan rejsen ikke fuldføres pga. manglende rejsebevis, kvittering, pas eller lign., har bureauet ret til at beregne sig rejsens totale pris. Den rejsende skal rette sig efter gældende ordensbestemmelser og de anvisninger, der gives af rejseledere, transportører og øvrigt personale. På hoteller skal der almindeligvis være ro fra kl. 23.00 til kl. 07.00.

Bureauet er uden ansvar for udgifter, som den rejsende måtte have i forbindelse med den rejsendes misligholdelse af sine forpligtelser. Hvis den rejsende bliver bortvist fra hotellet under opholdet, er den rejsende selv forpligtet til at fremskaffe nødvendig dokumentation i form af politirapport eller tilsvarende, hvis der ønskes at fremsætte krav mod hotellet. Bureauet frakender sig ethvert ansvar for bortvisninger og modtager derfor ikke reklamationer herfor.

Aflysning. Bureauet forbeholder sig ret til at annullere planlagte rejser, såfremt tilslutningen for det pågældende kursus er på mindre end 40 tilmeldte. Aflyses en rejse, skal dette meddeles kunden senest 14 dage inden afrejsedagen og det fulde beløb tilbagebetales. En rejse kan af bureauet aflyses pga. force majeure (katastrofe, strejker, optøjer, krigshandlinger el. lign.). I sådanne tilfælde skal det meddeles kunden omgående og det fulde beløb tilbagebetales. Bureauet tager forbehold for trafikale forsinkelser og kan ikke drages til ansvar for evt. tab ved forsinkelse. Bureauet forbeholder sig ret til at aflyse et planlagt kursus pga. forhold, som bureauet er uden indflydelse på, og som bureauet ikke kunne have forudset, undgået eller afbødet ved den rejsendes bestilling.

Overdragelse. Er kunden forhindret i at deltage i en rejse kan kunden overdrage rejsen til enhver, som opfylder alle nødvendige betingelser for at deltage i pakkerejsen, såfremt bureauet underrettes om overdragelsen inden 48 dage før afrejse. Ved overdragelse beregnes et administrationsgebyr på kr. 1.500,-.

Reklamationer. Skal forlægges bureauets nærmeste repræsentant omgående, så fejlen eller manglen kan rettes hurtigst muligt. Bureauet modtager kun reklamationer over hotellet under opholdet, ikke efter rejsens gennemførsel. Bureauet har intet ansvar for manglende opfyldelse, som bureauet med passende omhyggelighed ikke kunne have forudset ved kundens bestilling, eller have undgået eller afbødet, og som skyldes den rejsendes egne fejl eller uvedkommende 3. mand.

Ved tab eller skade påført af selvstændige selskaber (herunder vognmænd, hoteller og flyselskaber), med hvilke bureauet har indgået aftale om levering af tjenesteydelser mv. vedrørende rejsen, frakender bureauet sig ethvert ansvar. Bureauet frakender sig ethvert ansvar for tab eller skade på rejsegods.

Skulle afhjælpning af fejl eller mangler ikke kunne ske, og kan bureauet og den rejsende ikke finde en passende løsning efter fornyet skriftlig reklamation efter hjemkomsten, kan den rejsende klage til det af Forbrugerstyrelsen godkendte: Rejseankenævnet, Skodsborgvej 48 C, 1., 2830 Virum. Telefonnummer 45 46 11 00.

Service & Co. A/S´ ansvar. Er altid begrænset til de beløb, som transportselskaberne i henhold til de internationale konventioner, er begrænset til. For flytransport gælder Warszawa konventionen med senere tillæg. Ved søtransport gælder Athen konventionen med tillægsprotokol. Og ved togtransport gælder COTIF/CIV konventionen om international jernbanebefordring.

Pas, visum mv. EU-borgere kan kun deltage i rejsen med et gyldigt pas. Statsborgere fra lande udover EU kan få nærmere oplysninger ved henvendelse til salgspersonale. Det er i så fald kundens eget ansvar at gøre opmærksom på sin nationalitets situation.

Hittegods. Glemte sager skal efterlyses skriftligt hos Service & Co. A/S, Mjølnersvej 4, 8230 Åbyhøj. Efterlysningen skal indeholde en nøjagtig beskrivelse af det glemte. Glemte sager sendes over hele landet pr. efterkrav på kr. 100,-, eller de kan afhentes på bureauets adresse efter aftale. Hittegods indleveres til hittegodskontoret hos Århus Politi efter 2 måneders opbevaring hos Service & Co. A/S.

Teknisk arrangør og værneting. Teknisk arrangør for kurserne er Service & Co. A/S i Århus. Service & Co. er medlem af Rejsegarantifonden nr. 1243. Ethvert krav mod Service & Co. A/S skal gøres efter dansk ret. Søgsmål skal anlægges i byretten i Århus.

Bureauets ret til ændringer. Angivelser i dette program eller andet markedsføringsmateriale anses som en del af aftalen, med mindre ændringer er meddelt kunden inden aftalens indgåelse. Der tages forbehold for trykfejl. Bureauet forbeholder sig ret til ændringer i kursusprogrammet.